مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

داده کاوی

دیتاست های آماده و مجموعه دادگان تمیز برای استفاده در پژوهش های داده کاوی و یادگیری ماشین

نمایش محصولات این دسته
مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

پردازش تصویر

دیتاست های مناسب برای پژوهش های پردازش تصویر

نمایش محصولات این دسته