این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


وب معنایی - آنتولوژی -Semantic Web – نرم افزار Protégé - ontology - آموزش وب معنایی - پروژه وب معنایی -پروژه آنتولوژی - پروژه Semantic Web - پروژه Ontology -پروژه Protégé -پروژه Owl - پروژه وب معنایی مدرسه - پروژه آنتولوژی مدرسه –-نمونه پروژه مدرسه- پروژه پروتج مدرسه وب معنایی - آنتولوژی -Semantic Web – نرم افزار Protégé - ontology - آموزش وب معنایی - پروژه وب معنایی -پروژه آنتولوژی - پروژه Semantic Web - پروژه Ontology -پروژه Protégé -پروژه Owl - پروژه وب معنایی مدرسه - پروژه آنتولوژی مدرسه –-نمونه پروژه مدرسه- پروژه پروتج مدرسه  
15000
تومان

پروژه پیاده سازی ساختار مدرسه با استفاده از وب معنایی و نرم افزار پروتج


این پروژه ساختار یک  مدرسه را در نرم افزار پروتج پیاده سازی می کند که شامل موجودیت ها، رفتارها، خصوصیات ، نمونه های هر موجودیت و ساختار گراف پروژه می باشد .