این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


یافتن بهترین داده های تست، برای بررسی باگ های نرم افزار به کمک ترکیب الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم جستجوی فاخته (CSO) یافتن بهترین داده های تست، برای بررسی باگ های نرم افزار به کمک ترکیب الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم جستجوی فاخته (CSO)  
20000
تومان

تست نرم افزار به کمک الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی جستجوی فاخته (MATLAB)


تست نرم افزار به کمک الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم بهینه سازی جستجوی فاخته (CSO) با  MATLAB

 در این پروژه یک برنامه مد نظر است و هدف این است که بهترین داده های ورودی برای تست این برنامه تولید شود. بهترین داده های ورودی، داده هایی است که از تمام مسیرهای برنامه عبور کند و تمام حالت های احتمالی برنامه را اجرا کند. 

در این پروژه یک برنامه ی ساده مد نظر قرار گرفته است که در آن بررسی می شود آیا سه عدد می توانند یک مثلث را تشکیل دهند یا خیر؟ این برنامه ابتدا بررسی میکند که اعداد مثبت باشند، سپس بررسی می کند که هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر باشد. درمجموع 12 حالت در این برنامه وجود دارد. پس داده هایی که برای تست این برنامه لازم است، حداقل 12 نوع ورودی است که از تمام مسیرهای برنامه عبور کنند. یعنی هم حالاتی که مثلث تشکیل میشود و هم حالاتی که مثلث تشکیل نمی شود (به دلایل مختلف). 

الگوریتم جستجوی فاخته (Cockoo Search Optimization) ابتدا راه حل هایی به صورت تصادفی ایجاد کرده و سپس به کمک ترکیب (Crossover) و جهش (Mutation) الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) این جواب ها بهینه تر شده تا زمانی که جواب نهایی به دست آید. 

شما میتوانید برنامه های دیگر را نیز جایگزین برنامه اصلی کنید و به راحتی از این کد استفاده کنید. 

حجم فایل: 3 کیلوبایت

در صورتی که نیاز به توضیح بیشتر داشتید که نیاز به تغییر برنامه داشتید می توانید با تلفن های موجود در سایت تماس بگیرید.