این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


پروژه حاضر مربوط به نرم افزار هتل  می باشد که با تکنولوژی دات نت و زبان برنامه نویسی C# پیاده سازی شده است و برای نگهداری داده ها از بانک اطلاعاتی SQL Server  که محصول شرکت مایکروسافت می باشد استفاده شده است. پروژه حاضر مربوط به نرم افزار هتل  می باشد که با تکنولوژی دات نت و زبان برنامه نویسی C# پیاده سازی شده است و برای نگهداری داده ها از بانک اطلاعاتی SQL Server  که محصول شرکت مایکروسافت می باشد استفاده شده است.  
35000
تومان

پروژه نرم افزار هتل با زبان برنامه نویسی C# به همراه پروژه رشنال رز سيستم مکانیزه هتل و نمودار ERD


پروژه حاضر مربوط به نرم افزار هتل  می باشد که با تکنولوژی دات نت و زبان برنامه نویسی C# پیاده سازی شده است و برای نگهداری داده ها از بانک اطلاعاتی SQL Server  که محصول شرکت مایکروسافت می باشد استفاده شده است.

 

شامل فیلم آموزشی و نمودار ERD و پروژه رشنال رز نیز می باشد.

به همراه پروژه رشنال رز سيستم مکانیزه هتل

چکیده.............................................................................................................................. 7

نرم افزار OnLine مکانیزه هتل........................................................................................ 7

مخاطبین نرم افزار هتل................................................................................................... 8

مقدمه............................................................................................................................... 8

فصل اول: ......................................................................................... ویژگیهای نرم افزار هتل..... 9

1-1- مشخصات فنی نرم افزار هتل................................................................................ 10

1-2- مزایای استفاده از این سیستم................................................................................. 10

1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری).................................................. 11

1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری................................................................................ 11

1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری............................................................................ 11

فصل دوم: جدول انتظارات سیستم هتل................................................................................ 12

2-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار هتل....................................................... 13

2-1-1-اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل.......................................... 13

2-1-2- عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق اتاقها............................................ 14

2-1-3- گزارش‌ها................................................................................................... 14

2-1-4-  امنيت و حدود دسترسي............................................................................. 15

2-1-5-بازسازی اطلاعات......................................................................................... 15

فصل سوم: چارت سازمانی و شرح وظایف............................................................................. 16

3-1- چارت سازمانی مربوط به هتل............................................................................... 17

3-2- شرح وظائف هر یک از بخشها................................................................................ 18

3-2-1- شرح وظائف مدیر عامل............................................................................... 19

3-2-2- شرح وظائف معاونت مدیر عامل.................................................................... 19

3-2-3- شرح وظایف واحد مالی و حسابداری............................................................ 19

3-2-4- شرح وظائف واحد کنترل کیفیت.................................................................. 20

3-2-5- شرح وظائف واحد انبار................................................................................ 20

3-2-6- شرح وظائف واحد خدمات داخلی................................................................ 21

3-2-7- شرح وظائف واحد خرید (تدارکات)............................................................. 22

3-2-8- شرح وظائف بازاریابی و فروش..................................................................... 23

3-2-9- شرح وظائف واحد قراردادها........................................................................ 23

3-2-10- شرح وظائف واحد پشتیبانی فروش............................................................... 24

3-2-11- شرح وظائف واحد پذیرش......................................................................... 24

3-2-12- شرح وظائف امور اداری............................................................................ 25

3-2-13- شرح وظائف واحد نگهبانی......................................................................... 25

3-2-14- شرح وظائف بخش دوربینهای مداربسته........................................................ 26

3-2-15- شرح وظائف بخش حراست........................................................................ 26

3-2-16- شرح وظائف بخش تعمیرات داخلی............................................................. 27

3-2-17- شرح وظائف بخش نظافت و آنکارد.............................................................. 28

3-2-18- شرح وظائف صندوق.................................................................................. 29

3-2-19- شرح وظائف امور اتاقها.............................................................................. 29

3-2-20- شرح وظائف رستوران................................................................................ 29

فصل چهارم:    بررسی Use Case Diagrams و Actor ها  و تجزیه عملیاتی............................ 30

4-1- شناسایی Actor ها (بخش 1 ورود مشتری)........................................................... 31

4-2- شناسایی Use Case ها......................................................................................... 35

نمودار UseCase کلی سیستم هتل................................................................................. 37

UseCase های مشترک بین کاربران.............................................................................. 38

سناریوی Sing Up Use Case.................................................................................. 39

سناریوی SignIn Use Case..................................................................................... 40

سناریوی SignOut Use Case.................................................................................. 41

UseCase های مدیر هتل............................................................................................. 42

سناریوی Boss Mailbox Use Case......................................................................... 43

سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف..................................................................... 44

سناریوی Staff Employment Use Case................................................................. 45

سناریوی Use Case تائید پرداختها............................................................................. 47

سناریوی Generate Reports Use Case.................................................................. 48

Staff Use Case  (کارمندان)...................................................................................... 49

سناریوی Generate Reports Use Case.................................................................. 50

سناریوی Rooms States Case................................................................................ 51

سناریوی Costumer Invoice Use Case.................................................................. 52

سناریوی Staff Mailbox Use Case........................................................................ 53

Costumer Use Case  (مشتریان)................................................................................. 54

سناریوی Use Case تحویل اتاقها توسط مشتریان......................................................... 55

سناریوی Staff Mailbox Use Case........................................................................ 59

سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای.......................................................... 61

سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق توسط مشتری............................................. 62

سایر سناریوهای مربوط به سیستم هتل.............................................................................. 63

4-3- Scenario  مربوط به نمودار............................................................................ 63

فصل پنجم:    بررسی روند کار در واحدهای هتل.................................................................. 69

5-1- نحوه صدور درخواست کالا از انبار در کلیه واحدها................................................ 70

5-2- نحوه تنظیم قراردادهای هتل................................................................................ 72

5-3- روال کار در انبار................................................................................................ 74

5-4- روال کار در واحد پذیرش.................................................................................. 75

5-5- روال کار در واحد خرید..................................................................................... 76

5-6- روال کار در امور مالی و حسابداری..................................................................... 78

فصل پنجم: نمودارهای ERD............................................................................................ 80

نمودار ERD کلی سیستم هتل....................................................................................... 81

روابط بین موجودیتها به تفکیک...................................................................................... 82

فصل ششم: نمودارهای DFD............................................................................................. 84

مدل مفهومی پذیرش مشتری در هتل............................................................................. 85

نمودارDFD زمینه ای هتل........................................................................................... 86

نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار هتل.................................................................... 87

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات کرایه دادن)..................................... 88

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات پردازش پرداخت)............................ 89

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده به همراه Data Dictionary SQL Server DataBase........... 90

نمودار ارتباط موجودیتهای جداول پایگاه داده............................................................... 91

Data Dictionary جدول Costumer.......................................................................... 91

فصل هشتم: نمودار Class.................................................................................................. 93

نمودار کلاس اصلی سیستم هتل..................................................................................... 94

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم.................................................................. 95

متد Add()............................................................................................................. 95

متد Delete().......................................................................................................... 95

متد Update()........................................................................................................ 95

متد GetInfo()....................................................................................................... 96

متد PostInfo()...................................................................................................... 96

جزئیات و نام هر کلاس................................................................................................. 97

کلاس کاربر............................................................................................................. 97

كلاس مدیر هتل...................................................................................................... 97

کلاس مشتری.......................................................................................................... 97

کلاس صندوق پستی کاربران..................................................................................... 98

کلاس عملیات انجام شده.......................................................................................... 98

کلاس خدمات دریافتی مشتریان................................................................................. 98

کلاس خدمات دریافتی مشتریان................................................................................. 99

کلاس شرح وظائف....................................................................................................... 99

کلاس استخدام نیرو...................................................................................................... 99

فصل نهم: نمودار های توالی (Sequence Diagrams)....................................................... 100

نمودار توالی ورود به سیستم........................................................................................ 101

نمودار توالی خروج از سیستم...................................................................................... 102

نمودار توالی ثبت نام در سیستم................................................................................... 103

نمودار توالی ایجاد شرح وظائف.................................................................................. 104

نمودار توالی ثبت ارائه خدمات به مشتری..................................................................... 105

نمودار توالی استخدام کارمند..................................................................................... 106

نمودار توالی ایجاد صورتحساب................................................................................... 107

نمودار توالی مشاهده وضعیت اتاقها.............................................................................. 108

نمودار توالی صندوق پستی کاربر................................................................................. 109

فصل دهم: نمودار های همکاری (Collaboration Diagrams)........................................... 110

نمودار همکاری ورود به سیستم.................................................................................... 111

نمودار همکاری خروج از سیستم.................................................................................. 112

نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید............................................................................... 113

نمودار همکاری ایجاد شرح وظائف.............................................................................. 114

نمودار همکاری ثبت ارائه سرویس به مشتری................................................................. 115

نمودار همکاری استخدام کارمند................................................................................. 116

نمودار همکاری ایجاد صورتحساب............................................................................... 117

نمودار همکاری مشاهده وضعیت اتاقها.......................................................................... 118

نمودار همکاری صندوق پستی کاربر............................................................................. 119

فصل یازدهم: نمودار Domain......................................................................................... 120

نمودار Domain....................................................................................................... 121

فصل دوازدهم: نمودار فعالیت ( Activity Diagram )........................................................ 122

نمودار فعالیت ورود به سیستم....................................................................................... 123

نمودار فعالیت ایجاد شرح وظائف................................................................................. 124

نمودار فعالیت مشاهده گزارشات.................................................................................. 125

نمودار فعالیت ثبت برنامه ریزی جدید.......................................................................... 126

نمودار فعالیت خروج از سیستم..................................................................................... 127

فصل سیزدهم: نمودار های حالت (State Diagrams)........................................................ 128

نمودارحالت ورود به سیستم............................................................................................... 129

نمودارحالت نمایش گزارشات............................................................................................ 130

نمودارحالت خروج از سیستم.............................................................................................. 131

نمودارحالت نمایش وضعیت اتاق ها..................................................................................... 132

نمودارحالت ثبت برنامه ریزی جدید...................................................................................... 133

نمودارحالت ثبت کارمند جدید........................................................................................... 134

نمودارحالت ثبت خدمات ارائه شده..................................................................................... 135

نمودارحالت ثبت نام....................................................................................................... 137

نمودارحالت ثبت صورتحساب............................................................................................ 138

نمودارحالت ثبت شرح وظیفه............................................................................................. 139

نمودارحالت صندوق پستی................................................................................................ 140

فهرست مطالب

فصل اول آشنایی با مفاهیم.. 7

1-1-   درباره سی شارپ... 8

2-1- اهمیت سی شارپ... 8

1-2-1- ساده بودن سی شارپ... 9

2-2-1- جدید بودن سی شارپ... 9

3-2-1- ویژگی شی گرا 9

4-2-1- قدرتمند بودن سی شارپ... 9

5-2-1- وجود کلمات کلیدی کم.. 10

6-2-1- ماجولار بودن سی شارپ... 10

7-2-1- محبوب بودن سی شارپ... 10

8-2-1- مقایسه سی شارپ با زبان های دیگر. 11

3-1- ويژگیهاي زبان سی شارپ... 12

4-1- متدها در سی شارپ... 13

5-1- نابود کننده در سی شارپ... 13

6-1-كپسوله كردن.. 14

7-1- چند شکلی.. 14

8-1- وراثت... 15

9-1- استفاده مجدد. 15

10-1- انواع داده. 15

فصل دوم  مزایا و خصوصیت های سی شارپ... 16

2-1- مقدمه. 17

2-2- توابع بسط داده شده. 18

2-3- عبارات لامبدا 20

2-4- سازنده هاي پيشرفته. 21

2-5- تايپ هاي بي نام. 23

2-6- عبارات كئوري.. 23

2-7- دو ويژگي باقيمانده. 24

2-8- خصوصیات بانک اطلاعاتی SQL Server. 25

2-9- بررسی تکنولوژي In-Memory OLTP در SQL Server 2014.. 25

2-10- جمع بندي.. 27

10-3- ارتباط بین جداول.. 27

فصل سوم  جدول های بانک اطلاعاتی.. 28

1-3- جدول admin.. 29

2-3- جدول givenservice. 29

3-3- جدول paziresh.. 29

4-3- جدول room... 30

5-3- جدول RoomType. 30

6-3- جدول Service. 30

فصل چهارم   نحوه استفاده و کار با قسمت های مختلف نرم افزار. 32

1-4- صفحه ورود به برنامه. 33

2-4- فرم اصلی نرم افزار. 36

3-4- فرم مدیریت کاربران.. 41

4-4- فرم پشتیبان گیری.. 49

5-4- فرم ارائه سرویس.... 52

6-4-فرم نمایش سرویس های ارائه شده. 55

7-4-فرم پذیرش.... 56

8-4- فرم مدیریت پذیرش ها 61

9-4- فرم گزارشگیری از خروجی ها 71

10-4-فرم گزارشگیری از پذیرش ها 74

11-4- فرم مدیریت اتاق ها 77

12-4- فرم اتاق ها 84

منابع. 87